extranet

Voimatori Oy


Energiapalveludirektiivi

Suomessa energiapalveludirektiivin velvoitteisiin ja tavoitteisiin on tarkoitus suurelta osin vastata energiatehokkuussopimusten toimeenpanolla ja tulosten seurannalla. Direktiivin mukaisesti jäsenvaltioiden on asetettava 9 %:n kansallinen ohjeellinen energiansäästön kokonaistavoite ja käynnistettävä toimia, joilla tähän tavoitteeseen pyritään vuoteen 2016 mennessä. Kansallinen tavoite on 9 % energian loppukäytön määrästä, mikä lasketaan vuosien 2001-2005 virallisten tilastotietojen keskiarvosta.
Energiapalvelujen toimenpideohjelma koskee sähkön siirron, jakelun ja kaukolämpöalan yrityksiä. Toimenpideohjelma on osa energian loppukäytön tehokkuutta ja energiapalveluja koskevan direktiivin toimeenpanoa.


Toimenpideohjelmaa toteuttamalla varmistetaan, että loppukäyttäjillä on saatavissa kilpailukykyisesti hinnoiteltuja energiatehokkuutta parantavia energiapalveluja ja että niitä alan toimesta edistetään. Tarkoitus on edesauttaa asiakkaiden energiatehokkuutta niin, että direktiivissä edellytetty 9 prosentin ohjeellinen energiansäästötavoite saavutetaan asiakkaiden energiankäytössä vuosina 2008-2016.
Sopimusjärjestelmän toiminnallisena tavoitteena on sisällyttää asiakkaiden energian loppukäytön tehostaminen energiapalveluilla osaksi yrityksen käytössä olevia tai käyttöön otettavia toimintajärjestelmiä. Yritys sitoutuu energiapalvelujen tarjoamiseen asiakkaille sekä muihin toimenpideohjelmassa esitettyihin energiatehokkuustoimiin, kun se on taloudellisesti järkevää.


Toimenpideohjelmassa toimenpiteet ryhmitellään seuraavasti:
- Toiminnan organisointi ja suunnittelu
- Asiakkaan energiankäyttöä tehostavat toimenpiteet
- Asiakkaille annettava energiatehokkuusviestintä
- Asiakkaille vuorovaikutteisesti annettava energiansäästöneuvonta
- Asiakkaan kulutuksen raportointi
- Asiakkaan todettuun kulutukseen perustuva laskutus
- Uusien energiapalveluiden kehittäminen ja käyttöönotto
- Energiatehokkuustoimien vuosittainen raportointi
www.tem.fi