extranet

Voimatori Oy


Energia –ja ilmastosanastoa

 • Alueverkko eli siirtoverkko
  Alueellinen 110 kilovoltin (kV) suurjänniteverkko.
 • Avojohto eli ilmajohto
  Sähköpylväiden kannattelema sähköjohto
 • Bioenergia
  Biomassat ovat eloperäisiä, yhteyttämisen eli fotosynteesin kautta syntyneitä kasvimassoja, joista tuotettuja polttoaineita kutsutaan biopolttoaineiksi. Biomassoiksi lasketaan myös yhdyskuntien ja teollisuuden energiantuotantoon soveltuvat jätevirrat, jotka ovat suurimmalta osaltaan orgaanista alkuperää. Biopolttoaineista tuotettua energiaa kutsutaan bioenergiaksi. Bioenergia on hiilidioksidineutraalia energiaa, sillä vapautunut CO2 sitoutuu nopeasti takaisin kasvillisuuteen
 • CHP
  Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto (combined heat and power production)
 • CO2 eli hiilidioksidi
  Ns. kasvihuonekaasu, jonka osuus maapallon ilmaston lämpenemisessä on noin puolet. Hiilidioksidin lähteitä ovat mm. kivihiili, öljy ja maakaasu
 • Happamoituminen
  Happamoitumista aiheuttavat rikinoksidi-, typenoksidi- ja ammoniakkipäästöt, jotka päästyään ilmaan muodostavat ilman sisältämän vesihöyryn kanssa rikki- ja typpihappoa. Tämä ns. happosade tai hapan laskeuma happamoittaa maaperää ja vesistöjä. Rikkidioksidia ja typenoksideja syntyy palamisen yhteydessä
 • Hiukkaset
  Hiukkaset jaotellaan tavallisesti kokonaisleijumaan ja hengitettäviin hiukkasiin. Kaupunki-ilman hiukkaset ovat pääasiassa peräisin liikenteestä.
 • Hyötysuhde
  Energiantuotannossa hyötysuhteella tarkoitetaan sitä osaa polttoaineiden kokonaisenergiasta, joka saadaan hyödynnettyä sähköksi ja lämmöksi. Mitä korkeampi voimalaitoksen hyötysuhde on, sitä tehokkaampi ja ympäristöystävällisempi laitos on
 • Ilmastonmuutos
  Yksi merkittävimmistä ympäristövaikutuksista, joka johtuu ihmisen toiminnasta suoraan tai epäsuoraan. Muutos vaikuttaa mm. maapallon lämpö- ja sadeoloihin
 • Kaapelointi
  Sähköjohtojen sijoittaminen maan alle
 • Kasvihuonekaasu
  Kaasu, joka estää lämpösäteilyn maapallolta avaruuteen ja voimistaa näin kasvihuoneilmiötä. Tärkeimpiä kasvihuonekaasuja ovat hiilidioksidi ja metaani
 • Kestävä kehitys
  Kehitys, joka täyttää nykyisten sukupolvien tarpeet heikentämättä tulevien sukupolvien mahdollisuuksia täyttää omat tarpeensa. Kestävän kehityksen katsotaan käsittävän kolme dimensiota: ympäristöllinen, sosiaalinen ja taloudellinen.
 • kW eli kilowatti
  Tehon mittayksikkö. Kertoo kuinka paljon sähköä esim. sähkölaite tarvitsee, jotta se toimisi. Normaalin hehkulampun teho on 25-100 W. 1 kW = 1 000 W (wattia). 1 000 kilowattia = 1 megawatti (MW)
 • kWh eli kilowattitunti
  Energian mittayksikkö. Laite, jonka tehontarve on yksi kilowatti, kuluttaa tunnin aikana yhden kilowattitunnin verran energiaa. 1 000 kWh = 1 MWh (megawattitunti). 1 000 MWh = 1 GWh (gigawattituntia)
 • Maasulku
  Maasulku syntyy, kun sähköjohto joutuu kosketuksiin maan kanssa esimerkiksi puun kaatuessa sähköjohdon päälle
 • Oikosulku
  Oikosulku syntyy, kun sähköjohdot joutuvat kosketuksiin toistensa kanssa, kuten esimerkiksi silloin, kun johdoilla kulkevat pieneläimet koskettavat kahta johtoa samanaikaisesti
 • Päästökauppa
  Toiminta, jossa voimalaitosten päästöillä on rahallinen arvo ja jossa päästöoikeuksia tai -vähennyksiä ostetaan ja myydään
 • Sertifiointi
  Toimintojen todistaminen standardin vaatimusten mukaiseksi
 • SO2 eli rikkidioksidi
  Rikkidioksidia syntyy polttoaineen sisältämän rikin reagoidessa polttoilman hapen kanssa. Rikkioksidipäästöt aiheuttavat typenoksidien ja ammoniakkipäästöjen ohella maan ja vesien happamoitumista
 • Spot-kauppa
  Pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Poolissa spot-sähkökauppaa käydään 24 tunnin jaksoissa. Kaupat tehdään päivittäin kello 13.00 mennessä ja sähkön hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan lakien mukaisesti
 • Sähköverkko
  Toisiinsa liitetyistä sähköjohdoista, sähköasemista sekä muista tarvittavista sähkölaitteista muodostettu kokonaisuus, joka on tarkoitettu sähkön jakeluun ja siirtoon. Sähköverkko jakautuu kanta-, alue- ja jakeluverkkoihin. Sähkölämmitys 18 000 kWh/v, varaava sähkölämmitys 20 000 kWh/v), maatila (35 000 kWh), pienteollisuus (150 000 kWh/v) ja keskisuuri teollisuus (huipputeho 500 kW kulutus 2 milj. kWh/v, huipputeho 2 500 kW kulutus 10 milj. kWh/v).
 • Uusiutuvat energialähteet
  Aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergia, maalämpö sekä aalloista ja vuoroveden liikkeistä saatava energia.
 • Energiayksiköt
 • Tehoyksiköt
  1 kW
  kilowatti  » tyypillisen mikroaaltouunin teho
  1 MW
  megawatti = 1000 kW » suuren tuulivoimalan huipputeho
  Energiayksiköt:
  1 kWh
  kilowattitunti » tyypillisen jääkaapin sähkönkulutus vuorokaudessa.
  1 MWh
  megawattitunti = 1000 kWh » pienen sähkökiukaan vuosikulutus, käyttö 3h/viikko
  1 GWh
  gigawattitunti = 1000 MWh » 50 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutus
  1 TWh
  terawattitunti = 1000 GWh
  1 toe
  ekvivalenttinen öljytonni = raakaöljytonnin sisältämä energiamäärä = 11,63 MWh
  1 ktoe
  1000 toe = 11,63 GWh
  1 Mtoe
  1000 ktoe = 11,63 TWh